Thứ năm, 30/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 203

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2020)

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.

 

Tác giả: AD
Nguồn tin: https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/14072020B84EB3CB/%C4%90%E1%BB%81%20c%C6%B0%C6%A1ng%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%2090%20n%C4%83m%20Ng%C3%A0y%20truy%E1%BB%81n%20th%E1%BB%91ng%20Ng%C3%A0nh%20Tuy%C3%AAn%20gi%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%E1%BA%A3ng.pdf

Tin cùng chuyên mục

87