Thứ hai, 26/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 770

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 053/HD-CĐGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

                    HƯỚNG DẪN

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh            học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
 

 


Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 12/3/2018 của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

          - Nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp công đoàn.  

          - Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          - Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn các cấp để cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với từng đối tượng cán bộ, nhà giáo và người lao động, tránh hình thức, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả cao.

2. Thời gian và tài liệu

- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.

- Tài liệu: chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

3. Tổ chức thực hiện

a) Công đoàn Giáo dục Thành phố:

          - Tổ chức quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2018 thông qua các buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, các hoạt động của tổ chức Công đoàn; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt những cán bộ, đảng viên, đoàn viên ưu tú; tuyên truyền trên website, bản tin của Ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

          - Lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định 1602/QĐ-TLĐ, ngày 15/9/2017 của Tổng Liên đoàn về Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, các hoạt động phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          - Tập trung giới thiệu, hướng dẫn, học tập, làm theo những nội dung chủ yếu của chuyên đề: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; dân chủ lãnh đạo nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dung người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo.

Định kỳ 6 tháng, báo cáo về Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố (thông qua Ban Tuyên giáo) để Liên đoàn Lao động Thành phố tổng hợp, báo cáo Thành ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

b) Công đoàn cơ sở trực thuộc:

          - Công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2018 thông qua các buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, các hoạt động của tổ chức Công đoàn; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt những cán bộ, đảng viên, đoàn viên ưu tú; tuyên truyền trên website, bản tin của đơn vị; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

          - Việc tổ chức học tập phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa các nội dung của chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt hàng tháng.

          - Sau khi học tập, nghiên cứu, mỗi đảng viên, đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

          - Công đoàn cơ sở lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định 1602/QĐ-TLĐ, ngày 15/9/2017 của Tổng Liên đoàn về Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, các hoạt động phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          - Sau học tập, các cán bộ, đảng viên chủ động truyên truyền rộng rãi trong đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động, người thân và Nhân dân nơi cư trú về các nội dung chuyên đề, vận động đoàn viên, nhà giáo, người lao động, người thân và Nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

          - Công đoàn cơ sở tập trung giới thiệu, hướng dẫn, học tập, làm theo những nội dung chủ yếu của chuyên đề: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; dân chủ lãnh đạo nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dung người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo.

Định kỳ 6 tháng, công đoàn cơ sở báo cáo về Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố (thông qua Ban Tuyên giáo) để Công đoàn Giáo dục Thành phố tổng hợp, báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố.

c) Báo Giáo dục Thành phố:

          - Tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW.

          - Tập trung giới thiệu, hướng dẫn, học tập, làm theo những nội dung chủ yếu của chuyên đề: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; dân chủ lãnh đạo nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dung người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả hướng dẫn này./.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ.TP “để b/c”;

- Ban Tuyên giáo LĐLĐTP “để b/c”;

- Đảng Ủy, BGĐ Sở GD&ĐT “để b/c”;

- CĐCS “để t/h”;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Gái

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87