Thứ hai, 26/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 944

Về hướng dẫn một số điểm sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

Số 574-CV/ĐU

Về hướng dẫn một số điểm sửa đổi, bổ sung

quy hoạch cán bộ hàng năm theo

Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

                                       

 

                            Kính gửi:   - Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở;

                                      - Bí thư, Hiệu trưởng các trường THPT công lập;

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Công văn số 567-CV/ĐU đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo trên cơ sở Kế hoạch số 47-HD/ĐU ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Sở quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện bổ sung quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo tinh thần Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 2274-CV/BTCTU ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Ban Tổ chúc Thành ủy về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn một số điểm sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm theo, theo 04 bước như sau:

Bước 1: Căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, cơ quan tổ chức tham mưu thẩm định, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; báo cáo tập thể lãnh đạo xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt (thành phần như Kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 06/02/2017 của Đảng ủy Sở ) về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch tại hội nghị Ban Chấp hành đối với Đảng bộ cơ sở; toàn thể đảng viên trong chi bộ đối với Chi bộ cơ sở.

Bước 4: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị nêu trên, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, cơ quan tổ chức rà soát, tổng hợp, báo cáo tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch.

Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý giới thiệu nhưng phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định (lấy từ cao xuống) thì được đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch.

- Hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 01 lần trong quý 1, sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định.

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định và nộp hồ sơ về Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 30 tháng 3 năm 2018./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)1

Lê Hồng Sơn

 

Tin cùng chuyên mục

87